NEW RIFTER

NEW RIFTER Standard NEW RIFTER Lang

NEW RIFTER Standard

Access

Prijs, alle premies inbegrepen 12.065 € Excl. BTW
Ontdekken

Allure

Prijs, alle premies inbegrepen 17.772 € Excl. BTW
Ontdekken

GT Line

Prijs, alle premies inbegrepen 16.530 € Excl. BTW
Ontdekken

NEW RIFTER Lang

Active

Prijs, alle premies inbegrepen 14.671 € Excl. BTW
Ontdekken

Allure

Prijs, alle premies inbegrepen 16.160 € Excl. BTW
Ontdekken

GT Line

Prijs, alle premies inbegrepen 17.353 € Excl. BTW
Ontdekken